Gebruik website

1. Definities  
In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Limburg Marketing en Visit Noord-Limburg; Destinatie Organisaties voor Midden- en Noord-Limburg;
Website: alle webpagina’s waaruit de site van paardrijdenlimburg.nl is samengesteld;
Bezoeker: iedereen die de website van paardrijdenlimburg.nl  bezoekt of van de daarop aangeboden informatie gebruik maakt of kennis neemt;

2. Toepasselijkheid 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker, daar kennisname van de gebruiksvoorwaarden via een hyperlink op alle webpagina’s altijd mogelijk is. Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt /worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige / vernietigde bepaling(en).

3. Aansprakelijkheid 
Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg middels de website of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg via de website. Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

4. Apparatuur 
Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van bezoeker door het gebruik of bezoek van de website. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de website.

5. Intellectuele Eigendomverklaring 
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg slecht verdraagt met de naam en reputatie van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg of van haar VVV licentiehouder VVV Nederland B.V. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Limburg Marketing/Visit Noord-Limburg.

6. Rechts- en forumkeuze 
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond.